Usługi detektywistyczne

Specjalizujemy się w:

  • Ustalaniu miejsca pracy, źródeł dochodów, nowej siedziby lub aktualnego miejsca pobytu dłużnika oraz jego majątku. Usługę tę wykonujemy na zlecenie podmiotów gospodarczych, kancelarii prawnych oraz osób fizycznych - głównie na potrzeby windykacji lub wspomagania egzekucji komorniczej.
  • Rozpoznaniu powiązań personalnych i kapitałowych pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi oraz kadrą kierowniczą tych jednostek. Dysponujemy bezpośrednim dostępem do bazy danych Krajowego Rejestru Sądowego. Fakt ten umożliwia nam możliwość niezwłocznej weryfikacji danych rejestrowych każdego podmiotu figurującego w KRS (spółek, spółdzielni, banków, stowarzyszeń) i wykazania powiązań pomiędzy poszczególnymi podmiotami.
  • Poszukiwaniu osób ukrywających się, w tym: dłużników, członków rodziny, znajomych lub innych osób, których aktualny adres pobytu nie jest znany.
  • Zbieraniu informacji i dowodów wskazujących na popełnienie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, w tym: utrudnianie dochodzenia roszczeń (art. 300 kk), pozorne bankructwo (art. 301 kk), dowolne zaspokajanie wierzycieli (art. 302 kk) oraz fałszowanie dokumentacji (art. 303 kk).
  • Ustalaniu i dokumentowaniu faktów: nieuczciwej konkurencji, przecieku wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową.
  • Zbieraniu dowodów procesowych na potrzeby spraw rozwodowych. Usługę tę realizujemy przy zastosowaniu bezpośredniej obserwacji oraz z wykorzystaniem urządzeń do rejestracji obrazów i dźwięków. W razie potrzeby wykorzystujemy specjalistyczne urządzenia między innymi tzw. fotopułapkę.
  • Przeprowadzamy dyskretne wywiady środowiskowe na potrzeby spraw gospodarczych, rodzinnych itp.

Z przeprowadzonych czynności detektywistycznych sporządzamy dokładny raport, do którego dołączamy zgromadzony materiał dowodowy. Raport może być wykorzystany w sądzie, a detektyw wykonujący zadanie może wystąpić, jako świadek procesowy.